สรุปคุณสมบัติเฉพาะ ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2561

   กสพท ได้ประกาศคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบฯ กสพท ปี2561 ประกอบด้วย 4 หลักสูตรดังนี้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่สามารถสมัครได้

  1. จะต้องสามารถปฎิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐได้หลังจบการศึกษา
  2. สุขภาพต้องแข็งแรง
  • ไม่เป็นโรคจิตเวชขั้นรุนแรง
  • ไม่เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้
  • ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและทำให้เป็นอันตรายได้
  • ไม่พิการทางร่างกาย
  • หูทั้งสองข้างไม่ผิดปกติ
  • ตาทั้งสองข้างมีการมองเห็นที่ค่อนข้างดี

 


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai