Posts tagged with "ปั่นพอร์ตติดยกทีม"TCAS รอบที่ 1/2 · 04 January 2018
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 24 December 2017
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)

TCAS รอบที่ 1/2 · 22 December 2017
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 21 December 2017
มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 คณะ 1 โครงการ

TCAS รอบที่ 1/1 · 20 November 2017
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561
05 November 2017
เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ TCASรอบที่1/1 มาเช็คกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ยังเปิดรับสมัครอยู่

04 November 2017
เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ TCASรอบที่1/1 มาเช็คกันว่ามีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ยังเปิดรับสมัครอยู่
TCAS รอบที่ 1/1 · 30 October 2017
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบ Portfolio โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

TCAS รอบที่ 1/1 · 29 October 2017
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ประจําปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบ Portfolio โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
TCAS รอบที่ 1/1 · 27 October 2017
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 10 โครงการดังนี้

Show more