Posts tagged with "TCAS61"20 February 2018
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์
19 February 2018
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) ด้วยโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

15 February 2018
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์
15 February 2018
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2)โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม(โครงการช้างเผือก)คณะศิลปกรรมศาสตร์

TCAS รอบที่ 1/2 · 04 January 2018
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 24 December 2017
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)

TCAS รอบที่ 1/2 · 22 December 2017
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 21 December 2017
มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 คณะ 1 โครงการ

TCAS รอบที่ 1/1 · 20 November 2017
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561
14 November 2017
รู้ก่อนสมัครสอบGATPAT บางจุดสำคัญมากต้องระวังพลาดและสังเกตให้ดีก่อนยืนยันข้อมูล

Show more