TCAS รอบที่ 1/1

TCAS รอบที่ 1/1 · 20 November 2017
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561
TCAS รอบที่ 1/1 · 07 November 2017
มหาวิทยาลัยหลายๆสถาบันเริ่มออกกำหนดการ รับตรงTCASรอบที่1/2 น้องๆสามารถดูการอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

TCAS รอบที่ 1/1 · 30 October 2017
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบ Portfolio โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้
TCAS รอบที่ 1/1 · 29 October 2017
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ประจําปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบ Portfolio โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

TCAS รอบที่ 1/1 · 27 October 2017
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 10 โครงการดังนี้
TCAS รอบที่ 1/1 · 24 October 2017
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามสาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1

TCAS รอบที่ 1/1 · 20 October 2017
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1
TCAS รอบที่ 1/1 · 19 October 2017
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามสาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1

TCAS รอบที่ 1/1 · 18 October 2017
มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามคณะที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1
TCAS รอบที่ 1/1 · 16 October 2017
มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 10 โครงการดังนี้

Show more