TCAS รอบที่ 1/2

TCAS รอบที่ 1/2 · 04 January 2018
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 24 December 2017
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)

TCAS รอบที่ 1/2 · 22 December 2017
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)
TCAS รอบที่ 1/2 · 21 December 2017
มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 4 คณะ 1 โครงการ