GATPATคืออะไร?มีวิชาอะไรบ้าง?

   GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป ชื่อเต็มๆคือ General Aptitude Test ซึ่งเป็นการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี2ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 คือความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหาหรือที่เราเรียกกันว่า แกทเชื่อมโยง
ส่วนที่ 2 คือความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
- Speaking and Conversation
- Vocabulary
- Structure and Writing
- Reading Comprehension

   PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะ ชื่อเต็มๆคือ  Professional and Academic Aptitude Test ซึ่งเป็นการวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จมี7วิชาคือ
PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
 PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

ข้อควรรู้

   GATPAT เป็นการจัดสอบสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งสรุปได้ว่าน้อง ม.4 และ ม.5 ไม่สามารถเข้าสอบได้


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai