ตามรอยเส้นทางการศึกษาของสิงคโปร์

Photo - Todayonline

ถ้าพูดถึงระบบการศึกษาในในอาเซียน สิงคโปร์คือหนึ่งประเทศที่จะต้องพูดถึงเพราะระบบการศึกษาที่นี่เน้นการนำไปใช้ได้จริงตามความถนัดของผู้เรียนทุกคน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์จัดระบบการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถยืดหยุ่นได้เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

 

ระบบจัดการการศึกษาของสิงคโปร์ อะไรที่ทำให้สุดยอด

1.การเรียนในห้องเรียนของนักเรียนจะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนระดับสูงสุดคือมหาวิทยาลัย

2.ประเทศสิงคโปร์พยายามจัดหลักสูตรให้นักเรียนมีทักษะรอบด้านและสามารถนำความรู้จากการเรียนในห้องเรียนนำไปต่อยอดได้

3.ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษา จะเน้นการสอนวิชาแบบเจาะจงตามความถนัดและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน โดยก่อนการจะจบการศึกษาจะมีการสอบข้อสอบกลางที่มีมาตรฐานออกข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ

4.ครูไม่ใช่เพียงผู้สอนที่เก่งเฉพาะในหลักสูตรแต่ต้องถ่ายทอดได้ดีอีกด้วยโดยเฉาะวิชายากๆที่ต้องพยายามพัฒนาเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญครูจะต้องเป็นคนที่นักเรียนสามารถไว้ใจได้และปรึกษาได้ทุกเรื่อง

5.ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนในประเทศสิงคโปร์จะต้องสามารถเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนได้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามแผนนโยบายพัฒนาการศึกษาของรัฐบาล

6.รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเอาใจใส่เป็นอย่างมากในส่วนนี้ก็ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศสิงคโปร์มีระบบการศึกษาที่ดีเสมอมา

7.จุดมุ่งหมายสูงสุดของระบบการศึกษาประเทศสิงคโปร์ นักเรียนทุกคนหลังจบการศึกษาระดับสูงสุดจะต้องได้ทำงานตรงกับวิชาที่ตนเองได้เรียนมา

8.ประเทศสิงคโปร์มีสถาบันผลิตและพัฒนาครูเข้าสู่ระบบการศึกษาเพียงแห่งเดียว เป็นที่แน่นอนว่าสถาบันแห่งนี้จะสามารถควบคุมคุณภาพของครูที่จะผลิตเข้าสู่ระบบได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงสุดของประเทศ

9.มีการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื้องโดยจุดประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อให้ครูสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง เพื่อนำมาปรับใช้กับการสอนได้อย่างเต็มที่

10.สวัสดิการของครูที่ประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างที่จะสูง ซึ่งส่งผลดีต่อกำลังใจที่ครูจะพัฒนาศักยภาพและมาตฐานการสอนให้ดียิ่งขึ้นๆไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 

Photo - Straitstimes

 

อะไรที่แตกต่างและเป็นจุดแข็งของระบบการศึกษาของสิงคโปร์

เราจะสังเกตได้ว่าประเทศสิงคโปร์จะเน้นเรื่องของผู้เรียนมากกว่าหลักสูตร เพราะเขาเห็นว่าประเทศจะพัฒนาได้จำเป็นอย่างยิ่งที่คนจะต้องพัฒนาด้วย หลังจากที่ได้เห็นชัดแล้วว่าผู้เรียนต้องการการศึกษาแบบใด เมื่อนั่นหลักสูตรก็จะพัฒนาตามคน ซึ่งหลักสูตรจะมีการปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับผู้เรียนและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว....


นัฐวุฒิ พริบไหว

เป็นบก.ข่าวสารการศึกษา นักคิดนักเขียน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่มีใจที่อยากทำธุรกิจเพื่อการศึกษา อนาคตมีความฝันอยากไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน


Write a comment

Comments: 0