รับตรง61 โครงการช้างเผือก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2)โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม(โครงการช้างเผือก)คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6  หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4. มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะในสาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย สาขาวิชานิเทศศิลป์ สาขาวิชาออกแบบ

เซรามิกส์และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

 

วิดีโอรีวิวคณะ

Video - Teerapat Malasea

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่รับ
สาขาวิชาจิตรกรรม รับ 20 คน
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย รับ 20 คน
สาขาวิชานิเทศศิลป์(คอมพิวเตอร์กราฟิก) รับ 20 คน
สาขาวิชานิเทศศิลป์(ออกแบบกราฟิกและโฆษณา) รับ 20 คน
สาขาวิชานิเทศศิลป์(โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย) รับ 20 คน
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ รับ 20 คน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์(หลักสูตร2ภาษา) รับ 20 คน

กำหนดการ

- เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
- ส่งใบสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
- ทดสอบปฎิบัติ 24 มีนาคม 2561

เวลาและวิชาที่ใช้สอบปฎิบัติ
08.00-10.00 น. วิชาวาดเส้น
10.10-12.10 น. วิชาองค์ประกอบศิลป์
08.00-10.00 น. วิชาวาดเส้นมัณฑณศิลป์
10.10-12.10 น. วิชาความถนัดทางนิเทศศิลป์
09.00-12.00 น. วิชาออกแบบสามมิติ
09.00-12.00 น. Sketch Designสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2561
- สอบสัมภาษณ์ 28 เมษายน 2561


นัฐวุฒิ พริบไหว

บก.ข่าวสารการศึกษา นักคิดนักเขียน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่มีใจที่อยากทำธุรกิจเพื่อการศึกษาอนาคตมีความฝันอยากไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเดินทางไปทั่วโลกเท่าที่เวลาจะมี

 


Write a comment

Comments: 0