รับตรง61 โครงการทุนเอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์ มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) โครงการทุนเอราวัณ กรุงเทพมหานคร คณะศึกษาศาสตร์

 

คุณสมบัติ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และจะต้องเป็นผู้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่ระดับชั้น ม.4-6
3. บิดา-มารดา มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร

4. มีผลการสอบ GAT และ PAT5

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่รับ
สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา รับ 5 คน
สาขาวิชาการศึกษาประฐมวัย รับ 10 คน

หลักสูตรการศึกษาเอกคู่

กลุ่มวิชาเอก 1

วิชาเอกการศึกษาพิเศษ รับ 5 คน
วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว รับ 5 คน
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา รับ 5 คน

กลุ่มวิชาเอก 2

วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาไทย

วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้สังคมศึกษา

วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วิชาเอกหลักสูตรและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กำหนดการ

- เปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
- ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน(GAT/PAT5) 9 - 10 เมษายน 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 เมษายน 2561
- สอบสัมภาษณ์ 22 เมษายน 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 2561

- รายงานตัวเป็นนิสิต 16 - 18 พฤษภาคม 2561


นัฐวุฒิ พริบไหว

บก.ข่าวสารการศึกษา นักคิดนักเขียน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่มีใจที่อยากทำธุรกิจเพื่อการศึกษาอนาคตมีความฝันอยากไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเดินทางไปทั่วโลกเท่าที่เวลาจะมี

 


Write a comment

Comments: 1
  • #1

    นุ่น (Thursday, 15 February 2018 09:33)

    เสียดายจัง เราอยู่นนทบุรี