โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) ด้วยระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

คุณสมบัติ

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6  หรือเทียบเท่า
2. นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง) รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามรายละเอียดประกาศรับสมัครของทางมหาวิทยาลัย

3. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

 

วิดีโอแนะนำ

Video - admissionmfu

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่รับ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ดูรายละเอียดสาขา

กำหนดการ

- เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2561
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 25 เมษายน 2561
- รับ Username และ Password เพื่อยืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 1 - 6 พฤษภาคม 2561

- ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 3 - 6 พฤษภาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ 11 พฤษภาคม 2561

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 18 มิถุนายน 2561

- บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 18 - 24 มิถุนายน 2561


นัฐวุฒิ พริบไหว

บก.ข่าวสารการศึกษา นักคิดนักเขียน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่มีใจที่อยากทำธุรกิจเพื่อการศึกษาอนาคตมีความฝันอยากไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเดินทางไปทั่วโลกเท่าที่เวลาจะมี

 


Write a comment

Comments: 0