รับตรง61 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(TCASรอบที่2) โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

2. ศึกษาในแผนการเรียนวิทย์-คณิต 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

4. มีผลการสอบ GAT , PAT1 , PAT2

5. คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2559

 

วิดีโอรีวิวคณะ

Video - Mahidol Channel มหิดล แชนแนล 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

สาขาที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่รับ
แพทยศาสตรบัณฑิต รับ 3 คน

กำหนดการ

- เปิดรับสมัคร 28 มีนาคม - 4 เมษายน 2561


นัฐวุฒิ พริบไหว

บก.ข่าวสารการศึกษา นักคิดนักเขียน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจแต่มีใจที่อยากทำธุรกิจเพื่อการศึกษาอนาคตมีความฝันอยากไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและเดินทางไปทั่วโลกเท่าที่เวลาจะมี

 


Write a comment

Comments: 0