โครงการTCAS'TEST : สนามจำลองยื่นพอร์ตฟอลิโอ ครั้งที่2

TCAS TEST สนามจำลองยื่นพอร์ตฟอลิโอในระบบ TCAS รอบที่ 1 ซึ่งมีความเสมือนจริงมากที่สุด ดำเนินการสมัครและคัดเลือกโดยพี่ๆทีมงานปั่นพอร์ตไปสัมภาษณ์ 

 

ประกาศวันสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ

วันที่ 2 กันยายน 

1.คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศผล

2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผล

3.คณะประมง ประกาศผล

4.คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผล

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผล

6.คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศผล

7.คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศผล

วันที่ 9 กันยายน

1.คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผล

2.คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผล

3.คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผล

4.คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศผล

5.คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศผล

6.คณะรัฐศาสตร์ ประกาศผล

7.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผล

8.คณะนิติศาสตร์ ประกาศผล

9.คณะเศรษฐศาสตร์ ประกาศผล

วันที่ 16 กันยายน

1.คณะนิเทศศาสตร์ ประกาศผล

2.คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประกาศผล

3.คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผล

4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศผล

5.คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศผล


ประกาศจากส่วนกลาง

  • NEW จำนวนหน้าของพอร์ตฟอลิโอที่ใช้ในการประกอบการคัดเลือกและสัมภาษณ์ของทางโครงการ "ไม่มีผลต่อการให้คะแนน" ขอให้ผู้สัมภาษณ์จัดทำพอร์ตฟอลิโอตามความเหมาะสมของผู้สัมภาษณ์เอง
  • NEW คณะมนุษยศาสตร์เปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์จากเดิมวันที่ 23 กันยายน เป็นวันที่ 16 กันยายน เวลา 13.00-15.00 น. 

ข้อควรรู้ก่อนมาสัมภาษณ์

  1. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จะต้องมีรายชื่อตามที่ทางโครงการประกาศไว้เท่านั้นตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของโครงการ
  2. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จะต้องตรวจสอบวันและเวลาในการเข้าสัมภาษณ์ของตนเองให้เรียบร้อยก่อนถึงวันสัมภาษณ์
  3. ไม่สามารถย้ายคณะ หรือเลื่อนวันสัมภาษณ์ได้ 
  4. ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์จะต้องจัดเตรียมพอร์ตฟอลิโอให้เรียบร้อยก่อนถึงวันสัมภาษณ์
  5. รายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที และช้าได้ไม่เกิน 15 นาที หากเกินเวลาที่กำหนด ทางสนามสอบจะตัดสิทธิ์การเข้าสัมภาษณ์ทันที
  6. การแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพิธีการของทางโรงเรียนเท่านั้น 

วิดีโอประมวลภาพโครงการ

กำหนดการในวันสัมภาษณ์

สำหรับผู้สัมภาษณ์รอบเช้า

09.30-10.00 น. ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์

10.00-12.00 น. ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์ 

 12.00-12.30 น.

คณะกรรมการพักรับประทานอาหาร

สำหรับผู้สัมภาษณ์รอบบ่าย

12.30-13.00 น. ลงทะเบียนเข้าสัมภาษณ์

13.00-15.00 น. ผู้สมัครเข้าสัมภาษณ์


สถานที่สอบสัมภาษณ์

การเดินทาง

สำคัญ ! เนื่องจากวันสัมภาษณ์นั้นเป็นวันอาทิตย์ ซึ่งปกติแล้วประตูต่างๆของมหาวิทยาลัยจะปิด ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกเดินทางมา อาคาร 100 ปี วิศวฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ด้วยวิธีการดังนี้

1. สามารถเข้าทางประตูคนเดิน ถนนพญาไท

2. หากนำรถยนต์มาเข้าทางประตูคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สอบถามเส้นทางติดต่อ 022183572-5 (ศูนย์รปภ.แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

Q&a - ถามตอบ

Q: วันสัมภาษณ์เตรียมอะไรไปบ้าง

A: พอร์ตฟอลิโอที่ใช้ในสัมภาษณ์ / บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน

 

Q: การแต่งกายในวันสัมภาษณ์

A: การแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดพิธีการของโรงเรียน ไม่อนุญาตให้แต่งกายด้วยชุดพละ

 

Q: จุดรายงานตัวในวันสัมภาษณ์

A: รายงานตัวที่อาคารวิศวฯ 100 ปี ชั้น 6 โดยจะต้องรายงานตัวก่อนถึงเวลาสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาที 

 

Q: การคัดเลือกมีผลต่อมหาวิทยาลัยหรือไม่

A: โครงการนี้เป็นการจำลองสนามสอบเท่านั้น จึงไม่มีผลต่อการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยใดๆทั้งสิ้น

 

Q: กรณีรายงานตัวไม่ทัน จะมีวิธีการอย่างไร

A: สามารถเขียนแบบคำร้องเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ช่วงบ่ายได้ โดยทางคณะกรรมการจะจัดลำดับคิวเข้าสัมภาษณ์ให้อีกครั้งหนึ่ง