ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ : 159 คน

คณะเกษตรศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ธนกร ปานศิลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. รัตนศิริ คงแก้ว โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ธนวัฒน์ เบญจชาตรีโรจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. พฤทธ์ อรรถโยโค โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี2 ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ปัณณภัทร์ คชเสนีย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะประมง

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ฮาริส ถนอมวงษ์ โรงเรียนอิสลามสันติชน ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะวิทยาศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. พัทธดนย์ บัวเผื่อน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. นภัสภรณ์ นันทวโนทยาน โรงเรียนราชินีบน ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ปวริศา รวมธารทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. ธนพล คำหล้า โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. พรทิพย์ เนียมนาก โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. คียภัทร ทิพย์อุทัย โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ธนภรณ์ เลิศอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ประสบลาภ โลหวิบูลย์กิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. ลัภนพฤทธิ์ ศิรินพ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. ณัฐวัฒน์ อมรดิษฐ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. ธนา เอื้อพูนสิริพัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. ศุภพร กลับกลายดี โรงเรียนจุฬาภรณฯนครศรีธรรมราช ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
8. สุกฤตา กองอนันตพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
9. สุภณ ธนกรภคพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
10. จิตติภรณ์ จักรวิวัฒนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
11. ลัทธวิทย์ ชาคริตฐากูร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
12. ชัญญานุช โอฬารถาวรกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
13. วีรชน อิ่มมาก โรงเรียนนครสวรรค์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
14. ทิพย์ญาภา พงค์ทองเมือง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
15. ภัทรภร เรียมแสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
16. แสนยากร เสียงเสนาะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17. จักรพล ไทรงาม โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตรัง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
18. โชคดี ศรีเรือง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
19. นิติภูมิ ปรีชาชวลิต โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
20. ภูตะวัน เข่งค้า โรงเรียนตราษตระการคุณ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
22. ธัญดา เงินศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
23. พิชชาภา วรรธนะชัยแสง โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
24. ธันยพร งามเสงี่ยม โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
25. ธัญชนก พจนาพิมล โรงเรียนเตรียมวิศวะกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
26. ณัฐณิชา หนูอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
27. รภัทร รัตนะอมรภัทร โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
28. อมรรัตน์  วรรณชัย โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
29. ธีรภัทร ภัทรศิริกุล โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
30. พุฒินาท ภู่อภิสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
31. พิธัชชัย  อรัญวงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. อัครยา แสวงหา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ชยาภา ยิ้มแฉ่ง โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ธิดาวัลย์ เล็กตัว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. สาธิกา ด่านศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. ปรีดาภรณ์ สว่างทิศ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. กัลยกร ไสยจิตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะเทคนิคการแพทย์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. พิชชาพร คำรพ โรงเรียนตราษตระการคุณ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ดลชนก ดำรงวัฒนากูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ศิริกมล ยอดสุวรรณ    ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะแพทยศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. พศวีร์ กาญจนานุช โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ฟ้าลั่น กัมลาศพิทักษ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. ธรากร มลาเภา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. โชติพิชญ์ ไตรรัตน์โกศล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. รัตนา เพ็ชรสุก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. ณัฐพัชร วัยชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
8. วรรณพร เชาวน์ชวานิล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
9. อินทิรา ไชยนาแพง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
10. ฐาปนีย์ แต้เจริญ โรงเรียนภูเขียว ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
11. ชิโณรถ ต๊ะวิชัย MUIDS ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
13. เบญญาภา ตันติศิริกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
14. วิสุดา วิชัยยุทธ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรฯ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
15. ศลิษา เปี่ยมคุณธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะพยาบาลศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ศิรินันท์ ทรงภักดี โรงเรียนเสนา "เสนาปรสิทธิ์"

ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

2. กานต์ชนก เรืองศรี โรงเรียนลาซาล

ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะเภสัชศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. อินทิรา กองชนะ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. กันตวีร์ สุวรรณโน โรงเรียนสา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ณิชารีย์ญา ฑีฆะจุฑาโชติ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. นนทัช คงดี โรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะสหเวชศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. สรัลนุช จุลเสวก โรงเรียนตราษตระการคุณ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ธิษณามดี เสถียรเขตต์
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ชาติชาย  จันทสิทธิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ธนกร ปานศิลา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ขวัญจิรา อัชฌาศัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. กรญา เย็นยิ่ง โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะนิติศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ธัญญารันต์ บุญรักษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ปัณฑิตา กัณสุทธิ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. นิรชา ปัดถา โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. ธันย์ชนก เทพรักษ์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. สิทธิกร ศรีสงคราม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. ธันยพร ชีพนุรัตน์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. กิตติยารัตน์ ขำสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
8. ณัฏฐ์นรี แกล้วกล้า โรงเรียนสตรีภูเก็ต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะนิเทศศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ศวัสกร สุวรรณพิพัฒน์ โรงเรียนตราษตระการคุณ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. จอยซ์ พรวิไลมงคล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. พรจิรา สุขวารี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. ณัฏฐณิชา จูเกษม โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. จิดาภา นิรภรพรสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. จุฑาทิพย์ เหมวัตร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. พิชามญชุ์ ทิฏฐิวิสุทธิ์ โรงเรียนสตรีทสมุทรปราการ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
8. ธิติ จีรติวรา โรงเรียนอู่ทอง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
9. สาริศ จุฬาสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
10. ธีรภัทร ประกอบการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
11. ฐิตารีย์ โยมา โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟระยอง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
12. จรินญาภรณ์ บัวทอง โรงเรียนศึกษานารี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
13. รุ่งทิวา ดำรงพรพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
14. พิชามญธุ์ ฐิติวัฒนา โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
15. สปัณธ์หยก ธรรมปรีชาพร โรงเรียนชลกันยานุกูล ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
16. รุ่งฟ้า ไทรนนทรีย์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17. กัญญาวาท พร้อมทรัพย์ศรี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
18. สาธิตา วระชินา โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
19. ฐิติภัทร ์ศรีประภา โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. กัณฐมณี แฉล้มลักษณ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. อิสริยาภา เข็มจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. จันจิรา จันทร์เจริญ โรงเรียนสมุทรปราการ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. อัจฉราภรณ์ พรพัฒนทรัพย์ โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. ธวัลพร มรรคธีรานุวัฒน์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. รัจณี วุฒิราชา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. ญาณิศา พรพานิช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
8. ผกานุช โอภาบูรณกุล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
9. วิภาวี จันทเปรมจิตต์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
10. วรดา ทองเพ็ชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
11. ภัทรวดี ศรีชุม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
12. ศศิวัณย์ ศักดิ์ณรงค์ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
13. ปุญญพัฒน์ ลีอุดม โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
14. บุษยารัตน์ ธรรมนิยม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
15. ประภาวรินทร์ ประทุมมา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
16. ศุภวิชญ์ นันทปัญจพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17. รัตติยา ดวงวงษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะมนุษยศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. คนึงนิตย์ รุ่งมี โรงเรียนสตรีภูเก็ต ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. โศพิชญ์ธิตา ตั้งจิรสินภูษิต โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ญาดา ฉัตรมานพ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. ณณภร ถาวรประชา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. ปิยศิริ ปิยะวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. ศุภนิดา ตั้งจิตรเสถียรกุล โรงเรียนโยธินบูรณะ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. สาริศ จุฬาสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
8. ณัฏฐธิดา ทาวี โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
9. ปุญญิศา ศิริวรนันท์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
10. ทิพย์พญา ตุ่มแก้ว โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
11. วรัทยา สุมาลี โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
12. ชลธิชา แจ่มดวง โรงเรียนอรุโณทัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
13. กฤตชญา เลี่ยมทอง โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
14. เปรมมิกา กันเพ็ชร โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
15. กัญญารัตน์ ปิวะพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
16. ณัฐชานันท์ ธงชัย โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
17. ปภาวรินท์ เอี่ยมเจริญ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
18. พิชชากร อรรคฮาดศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
19. ปวิตรา ศรีนวลมาก โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
20. เบญจพร ทองนาค โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
21. ณภัทรา แก้วพันธ์ โรงเรียนอมาตยกุล ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะรัฐศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ศวิตา เปี่ยมทองคำ โรงเรียนราชินีบน ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. เกวลี พิทักษ์เกียรติยศ โรงเรียนสตรีวิทยา2 ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. จุฬารัตน์ มีสวัสดิ์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. จิณห์วรา ดอนคงดี โรงเรียนสารวิทยา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. นับมุก รุกขชาติ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. รวิพล พากเพียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. นาซูลา ราเซะบิง โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะศึกษาศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ธนพร พรรณา โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. ภัทรา ธรรมพร โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะเศรษฐศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. ธนันญ์กรณ์ จิตรวิโรจน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. อารีรัตน์ สมเชื้อ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
3. ธนาพร  บุนนาค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
4. พัชรพร ไทยเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
5. กณัฏฐนันท์ หลักหาญ โรงเรียนสารวิทยา ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
6. ณัฐพัชร์ ขอจิตต์เมตต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
7. กชกร ภูไชยศรี โรงเรียนวัดราชโอรส ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. พัชรพร เอกพินิจพิทยา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
2. พิทยาภรณ์ เล่าตะ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ ชำระเงินแล้ว/มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์