· 

รับตรง61 ม.นเรศวร รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

จำนวนที่รับ : 142 คน I เปิดรับสมัคร : 3-9 ต.ค. 60


   มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561  ตามรายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัครดังนี้

 

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

2. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์คำนวน
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

3. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนที่รับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนที่รับ 1 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนที่รับ 1 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน จำนวนที่รับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนที่รับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนที่รับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

9. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย(หลักสูตร5ปี) จำนวนที่รับ 12 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยินการพูดและการสื่อสาร
 • ไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาทหรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพครู
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

11. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • เป็นนักกีฬาทีมชาติ/เยาวชนทีมชาติ/นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทยระดับเยาวชน/นักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่าง โรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลหรือในรายการแข่งขัน ที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขันและต้องมีผลงานการแข่งขัน ได้อันดับที่ 1-3 ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่เป็นรับสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬา ในระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม

1. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนที่รับ 1 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

2. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

3. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

4. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ จำนวนที่รับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์คำนวน
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประชุกต์บัณฑิต จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

9. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์ จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

10. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน จำนวนที่รับ 2 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

11. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(4ปี) จำนวนที่รับ 3 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง (DANCER) หรือเคยเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและได้รับรางวัล การประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น
  -เข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ เป็นต้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER) ในระหว่างปีพ.ศ. 2558-2560
 • ทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี นักร้อง และหางเครื่อง (DANCER)

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จำนวนที่รับ 30 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง กับนาฏศิลป์ไทย
 • เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะการแสดง
 • เป็นผู้ไม่มีโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนนาฏศิลป์ไทย
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ย้อนหลัง 3 ปี
 • ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสอบสัมภาษณ์

2. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย จำนวนที่รับ 10 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านการแสดงดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน ย้อนหลัง 3 ปี
 • ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสอบสัมภาษณ์

3. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก จำนวนที่รับ 25 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษ หรือเคยเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก หรือเป็นสมาชิกวงดุริยางค์
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านการแสดงดนตรีดุริยางคศาสตร์ตะวันตกหรือ วงดุริยางค์ ย้อนหลัง 3 ปี
 • ทดสอบความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย และสอบสัมภาษณ์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวนที่รับ 10 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โยให้นำสำเนาเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับหลักฐานการการสมัคร หากไม่มีถืว่าขาดคุณสมบัติ ในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะ ย้อนหลังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ/การออกแบบ และสอบสัมภาษณ์

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม จำนวนที่รับ 5 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โยให้นำสำเนาเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับหลักฐานการการสมัคร หากไม่มีถืว่าขาดคุณสมบัติ ในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะ ย้อนหลังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ/การออกแบบ และสอบสัมภาษณ์

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวนที่รับ 5 คน

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีหลักฐานแสดงว่าเคยได้รับรางวัลทางด้านศิลปะ โยให้นำสำเนาเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมกับหลักฐานการการสมัคร หากไม่มีถืว่าขาดคุณสมบัติ ในการเป็นผู้สมัครเข้าคัดเลือกโครงการนี้
 • ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา คือ ตาบอดทั้งสองข้างหรือมีภาวะอันเป็น อุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.30
 • แฟ้มสะสมผลงานทางด้านศิลปะ ย้อนหลังตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 • ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปะ/การออกแบบ และสอบสัมภาษณ์


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai