· 

รับตรง61 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

เปิดรับสมัคร 2-20 ตุลาคม I ค่าสมัคร 200/500 บาทต่อวิชา


   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามรายละเอียดคณะต่างๆที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1ดังนี้

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

1) เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2) เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและ จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4) เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5) จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําผิดหรือร่วมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

  

เงื่อนไขการสมัคร

1) ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิคนละ 1 สิทธิ ในการตัดสินใจเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้หลาย สาขาวิชาหรือหลายรอบตามความต้องการ แต่เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วจะถูกตัดสิทธิจากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบ ถัดไปจะต้องสละสิทธิที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิและการสละสิทธิจะต้องทําในระยะเวลาที่กําหนดไว้เท่านั้น หากทํานอกเหนือจาก ระยะเวลาที่กําหนดจะถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ การสสะสิทธิจากเคลียริงเฮาส์แต่ละรอบเพื่อใช้สิทธิใหม่ ต้องมีเอกสารรับรองการสละสิทธิจาก สถาบันอุดมศึกษาด้วย

2) ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบใน ภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่า สมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

   ศึกษาข้อมูลผู้สมัคร ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อ ประโยชน์ของตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2

   การลงทะเบียน ผู้สมัครลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบเพื่อขอ Username/Password กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง (การลงทะเบียน ไม่ถือเป็นการรับสมัครเป็นเพียงขั้นตอนส่วนหนึ่งเพื่อเข้าสมัคร เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 3

   การเข้าใช้ระบบรับสมัคร ผู้สมัคร Login เข้าใช้ระบบ เลือก “เข้าสู่ระบบ และระบุ Username/Password แล้ว เลือก “สมัครสอบ” และเลือก โครงการ คณะ/หลักสูตรที่ต้องการสมัคร จากนั้นเลือก “ยืนยันสมัครสอบ” และอัพโหลดไฟล์เอกสารการสมัคร

ขั้นตอนที่ 4

   การตรวจสอบข้อมูลที่สมัคร ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดําเนินการแก้ไข ข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสําคัญ หรือก่อนนําไปชําระเงินค่าสมัครที่ ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ขั้นตอนที่ 5

   การพิมพ์แบบฟอร์มใบชําระเงิน ผู้สมัครนําใบแจ้งการชําระเงินที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตไปยื่นชําระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ Teller Payment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ ที่กําหนด โดยชําระค่าสมัครตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กําหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร หากผู้สมัครรายใด มิได้ดําเนินการ ชําระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามวันที่ที่กําหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ

   ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสรับชําระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชําระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะออกหลักฐานการชําระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบแจ้งการชําระเงินให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชําระเงินค่าสมัคร เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบแจ้ง การชําระเงินให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)


นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai