· 

รับตรง61 ม.ราชมงคลฯธัญบุรี รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามรายละเอียดคณะต่างๆที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1 ดยในรอบนี้จะพิจารณาจากผลงานของนักเรียนที่นำมาใส่ Portfolio ไม่มีการสอบข้อเขียน 

ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่ง อาจจะมีการสัมภาษณ์หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง 

โดยการคัดเลือกในรอบนี้เป็นแค่การ Pre-screening เท่านั้น

 

1. คณะศิลปศาสตร์ : จำนวนที่รับ 290 คน
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : จำนวนที่รับ 180 คน
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : จำนวนที่รับ 288 คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : จำนวนที่รับ 240 คน
5. คณะบริหารธุรกิจ : จำนวนที่รับ 735 คน
6. คณะคหกรรมศาสตร์ : จำนวนที่รับ 229 คน


7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ : จำนวนที่รับ 86 คน
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน : จำนวนที่รับ 160 คน
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : จำนวนที่รับ 35 คน
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย : จำนวนที่รับ 70 คน


กำหนดการต่างๆของTCAS'รอบที่1

สมัครออนไลน์และชำระเงิน 

1 ต.ค. - 20 พ.ย. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 

30 พ.ย. 2560

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

9 ธ.ค. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์

12 ธ.ค. 2560

ยืนยันสิทธิ์ clearing house

15 - 19 ธ.ค. 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 ธ.ค. 2560

ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

12 ธ.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560

ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา/ตรวจสุขภาพ

28 – 29 เม.ย. 2561

เปิดภาคการศึกษา

25 มิ.ย. 2561นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai