· 

รับตรง61 ม.ศิลปากร รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามคณะที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1 ดังนี้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับ 50 คน

2.คณะวิทยาศาสตร์ รับ 100 คน

3.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับ 1,050 คน

4.คณะดุริยางคศาสตร์ รับ 20 คน

5.คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับ 370 คน

6.คณะวิทยาการจัดการ รับ 225 คน

7.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับ 15 คน

8.วิทยาลัยนานาชาติ รับ 30 คน


 

กำหนดการในรอบ 1/1

วันที่ กำหนดการ
29 ก.ย.-27 ต.ค 60  รับสมัคร
29 ก.ย-28 ต.ค. 60 ชำระเงินค่าสมัคร
24 พ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พ.ย.-3 ธ.ค 60 สอบสัมภาษณ์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
6-7 ธ.ค. 60 ผู้ผ่านสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย
ทางเว็บไซต์ http://www.admissions.su.ac.th
8 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อการยืนยันสิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
15-19 ธ.ค. 60 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ในหัวข้อ “เลือกคณะ” (ผู้เข้ายืนยันสิทธิ์การศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป)
26 ธ.ค.2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
4-8 ม.ค. 61 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทางเว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารธนชาต

นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai