· 

รับตรง61 ม.สวนดุสิต รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามสาขาที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1/1 ดังนี้

1.สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดลำปาง)

2.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

3.สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร* (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

4.สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร* (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ)

5.สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

6.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)


 

กำหนดการการรับสมัคร

วันที่ กำหนดการ
2ต.ค.-24พ.ย.60 เปิดรับสมัคร
2ต.ค.-24พ.ย.60

ชำระเงินค่าสมัคร เลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท เลือก 2 สาขาวิชา 500 บาท
ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/

ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ

28พ.ย.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์
2ธ.ค.60 สอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

12ธ.ค.60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พร้อมรับรหัสผ่าน
12ธ.ค.60 มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ ทปอ.
15-19ธ.ค.60 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
22ธ.ค.60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai