· 

รับตรง61 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา2561 ตามหลักสูตรที่เปิดรับสมัครในรอบที่ 1 ดังนี้

  1. โครงการเพชรจุฬาภรณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการเพชรจุฬาภรณ์
  2. โครงการเพชรจุฬาภรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารังสีเทคนิค)
  3. โครงการเพชรจุฬาภรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)