· 

รับตรง61 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (รับด้วย Porfolio) โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 10 โครงการดังนี้

 

โครงการ กำหนดการ วิทยาเขต
โครงการช้างเผือก รับ 271 คน 10–30 ต.ค. 60 บางเขน
โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ
รับ 134 คน

10–30 ต.ค. 60

ทุกวิทยาเขต

โครงการเรียนล่วงหน้า รับ 351 คน 24 – 31 ต.ค. 60 ทุกวิทยาเขต

โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. 
รับ 163 คน

1 – 31 ต.ค. 60 กำแพงแสน

โครงการก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect)
รับ 81 คน

1 - 31 ต.ค. 60 กำแพงแสน
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน (วมว.) รับ 23 คน 
1 - 31 ต.ค. 60 กำแพงแสน
โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
รับ 163 คน
1 - 31 ต.ค. 60 ศรีราชา
โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน รับ 81 คน  1 - 31 ต.ค. 60 ศรีราชา
โควตาพิเศษคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ รับ 23 คน  1 - 31 ต.ค. 60 ศรีราชา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา    

นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai