· 

รับตรง61 ม.ราชภัฏยะลา รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา ประจําปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบ Portfolio โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้ 

  1. กรอกใบสมัครผ่านระบบตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 (เลื่อนเป็น 27 กันยายน 2560)
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  3. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 ธันวาคม 2560
  4. ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของทปอ. ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560
  5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

 

รายละเอียดคณะที่เปิดรับสมัครและคุณสมบัติ