· 

รับตรง ม.ราชมงคลพระนคร รอบที่1(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบ Portfolio โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียด กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ
เปิดรับสมัครและชําระเงินค่าสมัครจำนวน 400 บาท เลือกได้ 2 อันดับ 1ต.ค. - 20 พ.ย. 60 สวท.
รูปแบบและวิธีการจัดส่งPortfolioสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
ภายในเวลาที่กําหนดในเว็บไซต์ ผู้สมัคร
สวท.ส่งรายชื่อผู้สมัครให้คณะคัดเลือก 27 - 28พ.ย. 60 สวท.
คัดเลือกจากPortfolioสอบสัมภาษณ์หรือการทดสอบทักษะเฉพาะทาง
ตามความเหมาะสมเป็นการ Pre Screeningแต่ไม่ใช่ Open for all

2 ธ.ค. 60

3 ธ.ค. 60 (เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ)

คณะ
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ สวท.

ภายใน 6 ธ.ค. 60

คณะ
ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ.

ภายใน 12 ธ.ค. 60

สวท.
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House

15-19 ธ.ค. 60

ผู้สมัคร
ส่งรายชื่อยืนยันสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

22ธ.ค. 60

ทปอ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

22 - 23 ธ.ค. 60

สวท.
รายงานตัวผ่านเว็บไซต์และชําระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 24 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61 สวท.
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ต้องมีใบแสดงเข้าชั้นเรียน
เกิน80%ของชั้นม.6มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
11 - 12ม.ค. 61 สวท.

 

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษานัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai