รวมรับตรงTCASรอบที่1/1 ที่ยังไม่ปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัย วันที่ปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปิดรับสมัคร 30 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปิดรับสมัคร 27 พ.ย.60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ปิดรับสมัคร 13 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปิดรับสมัคร 16 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยนครพนม ปิดรับสมัคร 5 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยพะเยา ปิดรับสมัคร 10 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปิดรับสมัคร 17 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปิดรับสมัคร 15 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปิดรับสมัคร 24 พ.ย. 60
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดรับสมัคร 14 พ.ย. 60
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปิดรับสมัคร 9 พ.ย. 60
สถาบันอาศรมศิลป์ ปิดรับสมัคร 22 พ.ย. 60