รวมรับตรงราชมงคลฯ TCASรอบที่1/1 ที่ยังไม่ปิดรับสมัคร

มหาวิทยาลัย วันที่ปิดรับสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 13 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 20 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 17 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 25 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 10 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 24 พ.ย. 60
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  10 พ.ย. 60