· 

เริ่มออกกำหนดการแล้วรับตรงTCASรอบที่1/2

   มหาวิทยาลัยหลายสถาบันเริ่มออกกำหนดการ รับตรงTCASรอบที่1/2 น้องๆสามารถดูการอัปเดตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ตลอดเวลา

 

มหาวิทยาลัย ชื่อโครงการ/คณะ กำหนดการ
   
 

โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติ

เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะสัตวแพทยศาสตร์

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

Direct Enrollment Channel for Thai and International Students
with Englist Proficiency Academic Year 2018

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

Dirct Admission Channel for Digital Media to Greate
International Atmosphere

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ "ต้นศิลป์ :ศิลปะการแสดง" ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ "Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์" ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ "สถาภฺมิ(STABHUMI)" ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ โควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ ดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61

 

 

โครงการ ลูกพระบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตรื ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ ลูกพระบิดา 2 คณะวิศวกรรมศาสตรื ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
 

โครงการ ทายาทแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
     
   
  รอการประกาศชื่อโครงการ 22 ธ.ค. 60 - 14 ก.พ. 61
     
   
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
  คณะโบราณคดี 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
  คณะมัณฑนศิลป์ 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
  คณะศึกษาศาสตร์ 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
  คณะดุริยางคศาสตร์ 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
  คณะวิทยาการจัดการ 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
  วิทยาลัยนานาชาติ 27 ธ.ค. 60 - 24 ม.ค. 61
     
   
  โควตาพิเศษสำนักวิชา 22 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
     
   
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 22 - 26 ธ.ค. 60
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 - 26 ธ.ค. 60
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 22 - 26 ธ.ค. 60
     
   
  โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 22 ธ.ค. 60 - 15 ม.ค. 61
     
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน 22 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
  วิทยาลัยนานาชาติ 22 ธ.ค. 60 - 31 ม.ค. 61
     
   
  Active Recruitment ธ.ค. 60 - ก.พ. 61
  โครงการรับนักศึกษาพิการ 22 ธ.ค. 60 - 23 ม.ค. 61
  โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. 22 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61
  โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. 22 ธ.ค. 60 -21 ม.ค. 61
  โครงการ Direct Admission
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ (รอบที่ 2)
22 ธ.ค. 60 - 23 ม.ค. 61
     
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  หลักสูตรนานาชาติ/ภาคภาษาอังกฤษ (วิทยาเขตบางเขน) 22 ธ.ค. 60 – 12 ม.ค. 61
  ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษาต่อ มก. (วิทยาเขตกำแพงแสน) 23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61
  ก้าวสู่เคยู เรียนรู้ล่วงหน้า (KU Connect) (วิทยาเขตกำแพงแสน) 3 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61
  สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
(วิทยาเขตกำแพงแสน)
23 ธ.ค. 60 – 30 ม.ค. 61
  ขยายโอกาสทางการศึกษา (วิทยาเขตสกลนคร) 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61

อัพเดตล่าสุด 8/11/2560