· 

ข้อมูลการจัดสอบ GATPAT ประจำปีการศึกษา 2561

   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
2. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดการสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ยึดหลักการสำคัญ ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ GAT/PAT

ลงทะเบียน/สมัครสอบ 22  พฤศจิกายน – 25  ธันวาคม  2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบ 22  พฤศจิกายน – 26  ธันวาคม  2560
จัดการทดสอบ 24 – 27  กุมภาพันธ์  2561
ประกาศผลสอบ 5  เมษายน  2561