· 

รับตรง61 มธ. รอบที่1/2(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)

 

คณะสายวิทย์ฯ

1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ)

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ)

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง

โครงการพิเศษ (หลักสูตรภาษาไทย) : TU-PINE

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการ โครงการพิเศษ

(หลักสูตรภาษาไทย) : TU-PINE

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงการพิเศษ

(หลักสูตรภาษาไทย) : TU-PINE

7.คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สองสถาบัน : TEP)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ : TEPE)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

9.คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

10.คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต (ภาคภาษาอังกฤษ)

11.คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา)

12.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

13.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

14.สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

คณะสายสังคมฯ

1.คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (นานาชาติ)


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี (ภาษาอังกฤษและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ))


2.คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


3.วิทยาลัยนวัตกรรม
สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (นานาชาติ)


4.วิทยาลัยนวัตกรรม
สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


5.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ)


6.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)


7.วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาไทยศึกษา (นานาชาติ)นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai