· 

รับตรง61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รอบที่1/2(ยื่นด้วยพอร์ตฟอลิโอ)

รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1/2 (รับด้วย Porfolio)

มหาวิทยาลัย วันปิดรับสมัคร เว็บไซต์โครงการ
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 31 มกราคม 2561 คลิก
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
5.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 16 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 31 มกราคม 2561 คลิก
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
8.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 16 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
11.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 31 มกราคม 2561 คลิก
12.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 15 มีนาคม 2561 คลิก
13.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   คลิก
14.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
15.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
16.มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
17.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
18.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 14 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก
19.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คลิก

นัฐวุฒิ พริบไหว

(บก.ข่าวสารการศึกษา)

FB Nattawut Pribwai