ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

ชำระเงินแล้ว : 06 คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 459 5533 อีเมล์ activepunport@gmail.com


ลำดับ ชื่อผู้สมัคร โรงเรียน/สถาบัน สถานะ
1 อรจนา ปานเดย์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา  
2 ฉัตรวรินทร์ ม่วงเสน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  
3 วันสฤษดิ์ ชูเมือง โรงเรียนสิงห์สมุทร  
4 ภัสสร์ริน หงษ์อินทร์ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช ชำระเงินแล้ว
5 รักษิณา อุทัยศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ชำระเงินแล้ว
6 แพรวพิศุทธิ์ โสดานา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน  
7 ชญานิน สุรขจร โรงเรียนธัญรัตน์  
8 ภวรัญชน์ กังวานวาณิชย์ โรงเรียนนานาชาติไทยจีน  
9 ปลิดา วิโรจน์พิพัฒน์กิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  
10 จินเจษฎ์ นาวาเศรษฐถาวร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว
11 ศศิศ กิติประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชำระเงินแล้ว
12 พงศกร พิศนาคะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา  
13 รดามณีก์ วงศ์ทับแก้ว โรงเรียนสงวนหญิง  
14 ธนภัทร อนุชาติชัยกุล โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ชำระเงินแล้ว
15 จิรายุ ศรีไพบูลย์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร นานาชาติ ชำระเงินแล้ว