ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

ชำระเงินแล้ว : 018 คน

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. สุทธารัตน์ แซ่ลิ้ม โรงเรียนสหวิทย์   ยังไม่ได้ชำระเงิน
2.  พิณรัตน์ จันทร์สุนทร โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  ยังไม่ได้ชำระเงิน
3. ธนัชพร พงษ์สุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
4. พิมพ์ชนก  หาแก้ว โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  ยังไม่ได้ชำระเงิน
5. ณัฐิดา ศิริภัทรโสภณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  ชำระเงินแล้ว 
6. ทินภัทร อันอาจงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี  ยังไม่ได้ชำระเงิน
7. พิมพ์พิชชา รุจิพิรานันท์ โรงเรียนระยองวิทยาคม  ยังไม่ได้ชำระเงิน
8. ธรณ์ณพัชร อัศวธนบูรณ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)  ยังไม่ได้ชำระเงิน
9. ฐิติมา  รอดพรม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
10. นพสิทธิ์ จันทรวีระกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า  ชำระเงินแล้ว
11. เพ็ญพิชชา อ่ำพิจิตร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม  ยังไม่ได้ชำระเงิน
12. พีรวิชญ์ เฉลิมชุติเดช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ชำระเงินแล้ว
13. กานต์ธีรา สุภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต  ยังไม่ได้ชำระเงิน
14. ภัฑราภรณ์ คงเตี้ย โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  ยังไม่ได้ชำระเงิน
15. ภาวรินทร์ ม่วงสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ยังไม่ได้ชำระเงิน
16. ภัคจิรา ปกป้อง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ชำระเงินแล้ว
17. ณัฏฐชญา สกุลกิตติมศักดิ์ โรงเรียนศึกษานารี  ยังไม่ได้ชำระเงิน
18. อทิชาภรณ์ สีสมโภชน์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
19. อิสรียะ พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
20. พิชช บุนนาค โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์  ชำระเงินแล้ว
21. กชวรรณ จิตรเลขาสกุล โรงเรียนเบญจมราชาลัย  ยังไม่ได้ชำระเงิน
22. อชิรญา สุขไพศาล โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  ชำระเงินแล้ว
23. ณฐอร รดเรือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต  ยังไม่ได้ชำระเงิน
24. พีรวิชญ์ ก้องกิจกุล โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน  ชำระเงินแล้ว
25. นัฐธิดา พนมพจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  ยังไม่ได้ชำระเงิน
26. ดวงหทัย สุพร โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  ชำระเงินแล้ว
27. วริศรา สู่สุข โรงเรียนวิสุทธรังษี  ยังไม่ได้ชำระเงิน
28. อริสรา ปาลวัฒน์ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
29. ศักดิ์ศรณ์ ด้วงสั้น โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
30. ไชยมงคล จารุดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ชำระเงินแล้ว
31. ณัฏฐณิชา ขัติยะ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
32. โชติมา กังวาฬวงษ์ โรงเรียนราชินี  ชำระเงินแล้ว
33. ณิชาภัทร ไตชิละสุนทร โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ยังไม่ได้ชำระเงิน
34. สืบแสง รทชวงศ์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ชำระเงินแล้ว
35. กนิษฐญาดา วิเศษสิทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒  ชำระเงินแล้ว
36. ณัฐชยา ณ นคร โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒  ชำระเงินแล้ว
37. พิชชาภา ทวีชาติ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒  ชำระเงินแล้ว
38. กิติรัตน์ เหมือนแท้ โรงเรียนราชินี  ชำระเงินแล้ว
39. ณัฎฐริกา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
40. พรชนก ดารุนิกร โรงเรียนสุรนารีวิทยา  ชำระเงินแล้ว
41. อรัชพร โคตะมะ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
42. จิรภัทร เบี้ยไธสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  ยังไม่ได้ชำระเงิน
43. ปัณณวัฒน์ ภูมราดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน  ชำระเงินแล้ว
44. ประภัสสร อินธิเดช โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ยังไม่ได้ชำระเงิน
45. ศุภากร เเซ่ลิ้ม โรงเรียนสิงห์บุรี  ยังไม่ได้ชำระเงิน
46. กุลนิษฐ์ ทิพย์ภูวนันท์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ยังไม่ได้ชำระเงิน
47. พิชญ์สิณี สร้อยสุวรรณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  ยังไม่ได้ชำระเงิน
48. อภิสรา จรูญเลิศวัฒนะกุล โรงเรียนปายวิทยาคาร  ยังไม่ได้ชำระเงิน
49. ณัฐนิชา สะสม โรงเรียนศรีรัตนวิทยา  ยังไม่ได้ชำระเงิน
50. อโรชา อรุณชัยมงคล โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ชำระเงินแล้ว