ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

ชำระเงินแล้ว : 023 คน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062 459 5533 อีเมล์ activepunport@gmail.com


 

  ชื่อผู้สมัคร โรงเรียน/สถาบัน
1. ทิฆัมพร ทันตสุวรรณ ร.ร. สุคนธีรวิทย์
2. ดลฤทัย รอดมา ร.ร. เพชรพิทยาคม
3. กรรณรินทร์ สุขสำอางค์ ร.ร. สารสาสน์วิเทศบางบอน
4. มาลินี มินศรี ร.ร. พระหฤทัยคอนแวนต์
5. วรินทร  นวลปลอด ร.ร. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6. ภัคจีรา บุญยะวณิชย์ ร.ร. พระหฤทัยคอนเเวนต์
7. สลิลทิพย์ เทพหยด ร.ร. เซนต์ปอลคอนแวนต์
8. ภานุวัฒน์ กันเพรียง ร.ร. นครสวรรค์
9. ธัญญาเรศ เสริญไธสง ร.ร. สตรีสมุทรปราการ
10. เผ่าไท ทุ่งเจ็ด ร.ร. สรรพวิทยาคม
11. *เดชบดินทร์ ขยันยิ่ง ร.ร. สิงห์สมุทร
12. สิริวรรณ วัฒนทรงกิตติ ร.ร. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
13. พลอยปภัส ยิ่งภัทรสวัสดิ์ ร.ร. ระยองวิทยาคม
14. ปารณีย์ จรัญยาอ่อน ร.ร. ปราจิณราษฎรอำรุง
15. *อณิกร เรืองวิโรจนกุล ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
16. *อรการณ์ เรืองวิโรจนกุล ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
17. *ธีธัช การสมจิตร ร.ร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
18. *ชัชฎา สุขะตุงคะ ร.ร. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี
19. *Phantira  Chutanon ร.ร. สตรีวัดมหาพฤฒาราม
20. อานนท์ ห้าวประมง ร.ร. พระปฐมวิทยาลัย

 

  ชื่อผู้สมัคร โรงเรียน/สถาบัน
48. *ชมพูนุท จิรานันท์สิริ ร.ร. ราชินี
49. ปนัดดา ชัยขุน ร.ร. ลาซาล
50. วิภาดา กิตติชลสกุล ร.ร. เซนต์โยเซฟระยอง
51. กนิษฐ์ภัทร์ สุดสวัสดิ์ ร.ร. บดินทร์เดชา ๑
52. คฑามาศ อินต๊ะปะ ร.ร. สารสาสน์วิเทศธนบุรี
53. นภัสสร เจริญศุข ร.ร. สตรีศรีสุริโยทัย
54. ศตพร เมฆส่าา ร.ร. สตรีอ่างทอง
55. พัชราภา เหลี่ยมมณี ร.ร. มัธยมประชานิเวศน์
56. *ธาราธรณ์ สามัคคีธรรม  
57. จิราวรรณ ชิณภักดี ร.ร. เกษตร
58. ปกป้อง สุวรรณมานะศิลป์ ร.ร. มัธยมวัดสิงห์
59. *ศตพร เมฆส่าน ร.ร. สตรีอ่างทอง
60. อิทธิพัฒน์  ชูรา ร.ร. ราชวินิตบางแก้ว
61. ปิ่นสุดา ตันติกุล ร.ร. ราชวินิตบางแก้ว
62. *ปุณยวีร์ วงศ์วิเศษสุข ร.ร ประชาคมนานาชาติ (ICS)
63. *นฤกวินทร์ ประจันทร์นวล ร.ร. วัดเขมาภิรตาราม
64. ปิยดา ปาปะไพ ร.ร. นาดูนประชาสรรพ์
65. *นันท์นภัส คมโนภาส ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์
66. อนัญพีรชา ก่อพงศ์ภูริภัค
ร.ร. รุ่งอรุณวิทยา
67. *ธัญชนก ชาญสำเภา ร.ร. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
68. *อนัญพีรชา ก่อพงศ์ภูริภัค ร.ร. รุ่งอรุณวิทยา

 

  ชื่อผู้สมัคร โรงเรียน/สถาบัน
21. *ณฐา ฐิติสวัสดิ์ ร.ร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
22. จิรณัท อิ่มแด ร.ร. ทิวไผ่งาม
23. ทิพย์วีรา พงศ์ศุภนิมิต ร.ร. สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
24. พาทิศ อิ่มสุดจิตร์ ร.ร. นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
25. สุพิชฌาย์ พุกพิบูลย์ ร.ร. ระยองวิทยาคม
26. จิราพร วิริยะภาพ ร.ร. แม่จะเราวิทยาคม
27. *ปิยนันท์ อุดมกิจวณิชย์ ร.ร. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
28. *สิรภัทร กาญจนาภา ร.ร. เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
29. หฤษฎ์ ณัฐกรณ์ ร.ร. ศรีราชา
30. รุ้งนภา สงวนสินธุ์ ร.ร. สารคามพิทยาคม
31. ฤทัยณัฐ แสงกุหลาบ ร.ร. ศรีบุณยานนท์
32. ณพวิทย์ รัตนวารินทร์ชัย ร.ร. สวนกุหลาบวิทยาลัย
33. วิภาดา วิภากูล ร.ร. ศรีวิชัยวิทยา
34. ณัฐณิชา รางชัยกุล ICS
35. *ขวัญหทัย อุดมศิลปทรัพย์ ร.ร. ราชินี
36. ธัญดา เกศรินทร์ธร ร.ร. พิษณุโลกพิทยาคม
37. *มีนตรา กิตติวราพล ร.ร. มารีย์วิทยานครราชสีมา
38. อิสรียา แก้วมา ร.ร. เทศบาล 6 นครเชียงราย
40. ดนตรี บัวเนียม ร.ร. สุราษฎร์ธานี 2
41. *พชรวรรณ เชื้อสะอาด
ร.ร. ระยองวิทยาคม
42. *กันตภณ กิตติธรรม
ร.ร. สาธิต มศว องครักษ์
43. *ณหทัย นาคชาติ ร.ร. ราชินี
44. *อภิชญา ภักดีพินิจ ร.ร. สามเสนวิทยาลัย
45. สุภาวดี อุเทน ร.ร. นารีรัตน์ จังหวัดแพร่
46. มัณฑนา คุณกิจชัยเจริญ ร.ร. อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาค
47. นันทัชพร พันธุ์แตง ร.ร. ธัญรัตน์