ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สถานะการชำระเงิน
1. จิรัชญา นุชมี โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี ชำระเงินแล้ว
2. วัฒนกร อยู่เย็น โรงเรียนปทุมคงคา ชำระเงินแล้ว
3. เรณุกา  วิเศษอักษร โรงเรียนวิสุทธรังษี ชำระเงินแล้ว
4. ญาณิศา ปรุงเมืองงาม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ชำระเงินแล้ว 
5. นภัสรา รัศมีคุณธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี ชำระเงินแล้ว
6. ศศินันท์ เซี่ยมเจียม โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชำระเงินแล้ว
7. วรรณริสา หูสัรเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ชำระเงินแล้ว
8. พรพงศ์ บุญ-หลง โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชำระเงินแล้ว
9. ภัทร์ชนก แสงรื่น โรงเรียนราชินี ชำระเงินแล้ว
10. กัญญาภัค ภู่ตระกูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ชำระเงินแล้ว
11. สุภัสสราพน ผลารุจิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ชำระเงินแล้ว
12. ปภาวรินทร์ ยมนัตถุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ชำระเงินแล้ว
13. สุชารัตน์  ง้วนสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ชำระเงินแล้ว
14. ชลิดา ลูซชีน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ชำระเงินแล้ว
15. ปวริศา วิทยาวงศรุจิ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ชำระเงินแล้ว
16. รัญชิตา ฉัตรชยานนท์ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ชำระเงินแล้ว